پرایس اکشن با تکیه بر 16 سال سابقه و تجربه معامله گری

پیشرو در ورکشاپ ها و کوچینگ های زنده منحصر به فرد در دنیا

احمدرضا جبل عاملی jabalameli priceaction
پخش ویدیو

سابقه معامله گری

12 +
از سال 1383

سابقه تدریس

1 +
از سال 1396

تدریس به

8563 +
نفر

کار با مربیان (ورکشاپ های زنده)

3000 +
ساعت

کار با استاد (کوچینگ های زنده)

1000 +
ساعت

آکادمی پرایس اکشن جبل عاملی نماینده و شعبه دیگری به هیچ عنوان در هیچ کجای دنیا ندارد