توجه: تمامی موقعیت های مناسب معاملاتی که در ادامه می بینید، فقط به عنوان پیشنهاد بوده و تصمیم گیرنده نهایی جهت انجام معاملات با استفاده از تحلیل های زیر خود شما هستید. همانطور که می دانید بازارهای مالی دارای ریسک بوده و می تواند باعث از بین رفتن کل یا بخشی از سرمایه تان شود؛ لذا به این موضوع توجه بفرمایید.

مهم: معامله گران محترم دقت بفرمایند که هیچ کس حق انتشار موقعیت های معاملاتی که در ادامه می بینید، را ندارد و هر گاه آکادمی متوجه شود که شخص یا اشخاصی  از این موقعیت های معاملاتی چه به صورت خصوصی یا عمومی، پنهان یا آشکار، قانونی یا غیر قانونی و در کل به هر نحوی، اقدام به فروش سیگنال یا تحلیل می کند، دسترسی شخص یا اشخاص بدون اطلاع به وی، به کل وب سایت آکادمی معامله گری بورس جبل عاملی مسدود خواهد شد و این اقدام هرگز قابل جبران نخواهد بود.

سیگنال بازار داخلی و بهترین موقعیت های مناسب معاملاتی آکادمی معامله گری بورس جبل عاملی | مهر ماه

مهر ماه ۱۳۹۸

[icon_timeline timeline_line_style=”solid”][icon_timeline_item time_title=”وپاسار | ۲۰-۰۷-۱۳۹۸” heading_tag=”h2″]سیگنال خرید وپاسار | آکادمی معامله گری بورس جبل عاملی | بهترین فرصت های معاملاتی

شرح آنالیز:

قیمت بعد از یک گام پرقدرت و اصلاح  که داشته، کاملا به شکل واضح به محدوده تغییر فاز واکنش معنادار داشته که نشان دهنده، تغییر تمایلات معامله گران موثر حاظر در بازار است. بعد از دیدن تغییر در وزن جریان سفارشات، منتظر موقعیت خرید هستیم

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”کپارس | ۲۰-۰۷-۱۳۹۸” heading_tag=”h2″]سیگنال خرید کپارس | آکادمی معامله گری بورس جبل عاملی | بهترین فرصت های معاملاتی

شرح آنالیز:

همانطور که مشاهده می فرمایید  ورود معامله گران بزرگ به بازار کاملا مشخص است که نتیجه آن حرکت پرقدرت قیمت و انجام اصلاح ضعیف بوده است است. یعنی گام پر قدرت به همراه پول بک ضعیف در بازار شکل گرفته که نشان دهنده برترین قدرت خریداران نسبت به فروشندگان می باشد. جهت ورود به بازار از طریق ست آپ پول بک منتظر تکمیل پروسه پول بک و  تغییر در وزن جربان سفارشات هستیم.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”شخارک | ۲۰-۰۷-۱۳۹۸” heading_tag=”h2″]سیگنال خرید شخارک | آکادمی معامله گری بورس جبل عاملی | بهترین فرصت های معاملاتی

شرح آنالیز:

همانطور که مشاهده می فرمایید  ورود معامله گران بزرگ به بازار کاملا مشخص است که نتیجه آن حرکت پرقدرت قیمت و انجام اصلاح ضعیف بوده است است. یعنی گام پر قدرت به همراه پول بک ضعیف در بازار شکل گرفته که نشان دهنده برترین قدرت خریداران نسبت به فروشندگان می باشد. جهت ورود به بازار از طریق ست آپ پول بک منتظر تکمیل پروسه پول بک و  تغییر در وزن جربان سفارشات هستیم.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”سمازن | ۲۰-۰۷-۱۳۹۸” heading_tag=”h2″]سیگنال خرید سمازن | آکادمی معامله گری بورس جبل عاملی | بهترین فرصت های معاملاتی

شرح آنالیز:

قیمت بعد از یک گام پرقدرت و اصلاح ضعیفی که داشته، کاملا به شکل واضح به محدوده تغییر فاز واکنش معنادار داشته که نشان دهنده، تغییر تمایلات معامله گران موثر حاظر در بازار است. بعد از دیدن تغییر در وزن جریان سفارشات، منتظر موقعیت خرید هستیم

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”دکپسول | ۲۰-۰۷-۱۳۹۸” heading_tag=”h2″]سیگنال خرید دکپسول | آکادمی معامله گری بورس جبل عاملی | بهترین فرصت های معاملاتی

شرح آنالیز:

قیمت بعد از یک گام پرقدرت و اصلاحی که داشته، کاملا به شکل واضح به محدوده تغییر فاز واکنش معنادار داشته که نشان دهنده، تغییر تمایلات معامله گران موثر حاظر در بازار است. بعد از دیدن تغییر در وزن جریان سفارشات، منتظر موقعیت خرید هستیم.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”امید | ۱۲-۰۷-۱۳۹۸” heading_tag=”h2″]سیگنال خرید امید | آکادمی معامله گری بورس جبل عاملی | بهترین فرصت های معاملاتی

شرح آنالیز:

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید،  با توجه به گام پرقدرت و بک اصلاح که داشته است یک موقعیت خرید در حال شکل گیری است که خود نشان دهنده افزایش میزان تمایلات معامله گران موثر حاظر در بازار است. در صورت مشاهده تغییر در وزن جریان سفارشات می توانیم منتظر موقعیت خرید باشیم.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”شتوکا | ۱۲-۰۷-۱۳۹۸” heading_tag=”h2″]سیگنال خرید شتوکا | آکادمی معامله گری بورس جبل عاملی | بهترین فرصت های معاملاتی

شرح آنالیز:

قیمت بعد از یک رنج آماده  تغییر تمایلات معامله گران موثر حاظر در بازار است. بعد از دیدن تغییر در وزن جریان سفارشات، منتظر موقعیت خرید هستیم

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”مفاخر | ۱۲-۰۷-۱۳۹۸” heading_tag=”h2″]سیگنال خرید مفاخر | آکادمی معامله گری بورس جبل عاملی | بهترین فرصت های معاملاتی

شرح آنالیز:

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید،  با توجه به گام پرقدرت و بک اصلاح که داشته است یک موقعیت خرید در حال شکل گیری است که خود نشان دهنده افزایش میزان تمایلات معامله گران موثر حاظر در بازار است. در صورت مشاهده تغییر در وزن جریان سفارشات می توانیم منتظر موقعیت خرید باشیم.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”کشرق | ۱۲-۰۷-۱۳۹۸” heading_tag=”h2″]سیگنال خرید کشرق | آکادمی معامله گری بورس جبل عاملی | بهترین فرصت های معاملاتی

شرح آنالیز:

قیمت بعد از یک گام پرقدرت و اصلاح ضعیفی که داشته، کاملا به شکل واضح به محدوده تغییر فاز واکنش معنادار داشته که نشان دهنده، تغییر تمایلات معامله گران موثر حاظر در بازار است. بعد از دیدن تغییر در وزن جریان سفارشات، منتظر موقعیت خرید هستیم.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”حسینا | ۱۲-۰۷-۱۳۹۸” heading_tag=”h2″]سیگنال خریدحسینا | آکادمی معامله گری بورس جبل عاملی | بهترین فرصت های معاملاتی

شرح آنالیز:

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، ست آپ پول بک با توجه به گام پرقدرت و پول بک ضعیفی که داشته است در حال شکل گیری است و از طرفی نسبت مسافت گام فعلی نسبت به گام قبلی خود بیشتر شده است که خود نشان دهنده افزایش میزان تمایلات معامله گران موثر حاظر در بازار است. در صورت مشاهده تغییر در وزن جریان سفارشات می توانیم منتظر موقعیت خرید باشیم.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”شاراک | ۱۲-۰۷-۱۳۹۸” heading_tag=”h2″]سیگنال خرید شاراک | آکادمی معامله گری بورس جبل عاملی | بهترین فرصت های معاملاتی

شرح آنالیز:

قیمت بعد از یک گام پرقدرت و اصلاح ضعیفی که داشته، کاملا به شکل واضح به محدوده تغییر فاز واکنش معنادار داشته که نشان دهنده، تغییر تمایلات معامله گران موثر حاظر در بازار است. بعد از دیدن تغییر در وزن جریان سفارشات، منتظر موقعیت خرید هستیم.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”کرازی | ۱۲-۰۷-۱۳۹۸” heading_tag=”h2″]سیگنال خرید کرازی | آکادمی معامله گری بورس جبل عاملی | بهترین فرصت های معاملاتی

شرح آنالیز:

قیمت بعد از یک رنج آماده  تغییر تمایلات معامله گران موثر حاظر در بازار است. بعد از دیدن تغییر در وزن جریان سفارشات، منتظر موقعیت خرید هستیم.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”غمینو | ۱۲-۰۷-۱۳۹۸″ heading_tag=”h2″]سیگنال خرید غمینو | آکادمی معامله گری بورس جبل عاملی | بهترین فرصت های معاملاتی

شرح آنالیز:

همانطور که مشاهده می فرمایید  ورود معامله گران بزرگ به بازار کاملا مشخص است که نتیجه آن حرکت پرقدرت قیمت و انجام اصلاح ضعیف بوده است است. یعنی گام پر قدرت به همراه پول بک ضعیف در بازار شکل گرفته که نشان دهنده برترین قدرت خریداران نسبت به فروشندگان می باشد. جهت ورود به بازار از طریق ست آپ پول بک منتظر تکمیل پروسه پول بک و  تغییر در وزن جربان سفارشات هستیم.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”وپخش | ۰۵-۰۷-۱۳۹۸″ heading_tag=”h2″]

سیگنال خرید وپخش | آکادمی معامله گری بورس جبل عاملی | بهترین موقعیت های مناسب معاملاتیشرح آنالیز:

همانطور که مشاهده می فرمایید در گام قبلی ورود معامله گران بزرگ به بازار کاملا مشخص است که نتیجه آن حرکت پرقدرت قیمت و انجام اصلاح ضعیف بوده است و در گام فعلی مجددا این اکشن تکرار شده است. یعنی گام پر قدرت به همراه پول بک ضعیف در بازار شکل گرفته که نشان دهنده برترین قدرت خریداران نسبت به فروشندگان می باشد. جهت ورود به بازار از طریق ست آپ پول بک منتظر تکمیل پروسه پول بک و  تغییر در وزن جربان سفارشات هستیم.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”شپنا | ۰۵-۰۷-۱۳۹۸″ heading_tag=”h2″]

خرید شپنا / آکادمی معامله گری بورس جبل عاملی | بهترین موقعیت های معاملاتی بازار داخلیشرح آنالیز:

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، ست آپ پول بک با توجه به گام پرقدرت و پول بک ضعیفی که داشته است در حال شکل گیری است و از طرفی نسبت مسافت گام فعلی نسبت به گام قبلی خود بیشتر شده است که خود نشان دهنده افزایش میزان تمایلات معامله گران موثر حاظر در بازار است. در صورت مشاهده تغییر در وزن جریان سفارشات می توانیم منتظر موقعیت خرید باشیم.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”رمپنا | ۰۵-۰۷-۱۳۹۸″ heading_tag=”h2″]

سیگنال خرید رمپنا | آکادمی معامله گری بورس جبل عاملی | بهترین موقعیت های مناسب معاملاتیشرح آنالیز:

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید قیمت بعد از شکستن محدوده رنج چوپی، با قدرت مناسب به حرکت خود ادامه داده که در ادامه اصلاح ضعیفی را شاهد هستیم که میتواند نمایانگر این باشد حرکت قیمت به اندازه گام قبلی باشد. با این حال می توانیم در صورت مشاهده تغییر در وزن جریان سفارشات بازار ( عرضه و تقاضا ) منتظر موقعیت خرید باشیم.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”دی | ۰۵-۰۷-۱۳۹۸″ heading_tag=”h2″]

سیگنال خرید دی | آکادمی معامله گری بورس جبل عاملی | بهترین موقعیت های معاملاتی بازار داخلیشرح آنالیز:

همانطور که به خوبی قابل مشاهده است در گام قبلی ورود معامله گران بزرگ بازار را می توانید به وضوح ببینید که نتیجه آن انجام گام پرقدرت و پول بک ضعیف بوده است که در ادامه مجددا همین اکشن، انجام شده است و در حال حاظر قیمت با توجه به پر کردن موومنت خود، واکنش انجام داده است. به هر حال بعد از انجام کامل اصلاح و مشاهده تغیر در وزن جریان سفارشات می توانیم با هدف خرید وارد بازار شویم.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”خموتور | ۰۵-۰۷-۱۳۹۸″ heading_tag=”h2″]

سیگنال خرید خموتور| آکادمی معامله گری بورس جبل عاملی | بهترین موقعیت های مناسب معاملاتیشرح آنالیز:

قیمت بعد از شکستن محدوده رنج، گام پرقدرت و اصلاحی ضعیف داشته است که همانطور که در تصویر نمایان است، این گام به اندازه موومنت قبلی پرشده است. انتظار می رود با توجه به میزان قدرت خریداران و فروشندگان حاظر در حال بازار، بعد از تغییر در وزن جریان سفاراشات بازار بتوانیم منتظر موقعیت خرید باشیم.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”اخابر | ۰۵-۰۷-۱۳۹۸″ heading_tag=”h2″]

سیگنال خرید اخابر | آکادمی معامله گری بورس جبل عاملی | بهترین موقعیت های مناسب معاملاتیشرح آنالیز:

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، قیمت بعد از افزایش مسافت نسبت به گام قبلی خود که نشانه افزایش میزان تمایلات خریداران می باشد، اقدام به اصلاح ضعیف کرده است که انتظار می رود بعد از تغییر در وزن جریان سفارشات و تایید موقعیت خرید، به اندازه گام قبلی خود حرکت داشته باشد.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”فملی| ۰۵-۰۷-۱۳۹۸″ heading_tag=”h2″]

سیگنال خرید فملی | آکادمی معامله گری بورس جبل عاملی | بهترین موقعیت های مناسب معاملاتی بازار داخلیشرح آنالیز: 

قیمت بعد از پرکردن موومنت قبلی خود، گامی پرقدرت و اصلاح ضعیف داشته که نشانه ای از ست آپ پول بک می باشد. با توجه به قاعده موونت می توانیم انتظار صعود قیمت به اندازه گام قبلی را در ادامه شاهد باشیم. با این حال، منتظر تغییر در وزن جریان سفارشات بازار جهت موقعیت خرید هستم.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”ددام | ۰۵-۰۷-۱۳۹۸″ heading_tag=”h2″]

سیگنال خرید ددام | آکادمی معامله گری بورس جبل عاملی | گام پرقدرت / اصلاح ضعیفشرح آنالیز:

قیمت بعد از یک گام پرقدرت و اصلاح ضعیفی که داشته، کاملا به شکل واضح به محدوده تغییر فاز واکنش معنادار داشته که نشان دهنده، تغییر تمایلات معامله گران موثر حاظر در بازار است. بعد از دیدن تغییر در وزن جریان سفارشات، منتظر موقعیت خرید هستیم.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_sep time_sep_title=”فرصت های مناسب معاملاتی | مهر ماه ۱۳۹۸″][/icon_timeline]

6 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • naser shahi
  2019/11/29 23:26

  سلام
  تمام اين فرصت هاي معاملاتي مربوط به مهرماه است الان هم آبان ماه
  امكانش هست كه به فرصتهاي به روز دسترسي داشته باشيم؟

  پاسخ
  • naser shahi
   2019/11/29 23:39

   منظور آذرماه بود

   پاسخ
  • بله جناب شاهی ، در حال انجام تغییرات فنی برای راه اندازی مجدد این بخش هستیم … به زودی بروزرسانی ها انجام خواهد شد

   پاسخ
 • احمد سوری
  2019/10/05 02:09

  خیلی ممنون از مناعت طبع استاد جبل عاملی.
  لطف می کنید اگر زحمت نیست برای کنترل بحث آموزشی که دیدم ، ریسک به ریوارد رو هم برای هر فرصت معاملاتی قرار بدید ؟

  پاسخ
  • سلام جناب سوری عزیز … این مورد بررسی خواهد شد و در صورت تایید حتما انجام خواهد گرفت.
   با تشکر از شما

   پاسخ
 • مهدی نظر
  2019/09/28 21:40

  بابا اینقد خوب نباشید…دست مریزاد🌼

  پاسخ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست