نظرات دانش پذیران دوره سی و نهم

پخش ویدیو

آقای میلاد زینالی

پخش ویدیو

آقای مجتبی سلیمانی

پخش ویدیو

آقای مهدی براتی

پخش ویدیو

آقای مهدی داوودیان

پخش ویدیو

آقای احسان رضایی

آقای محمد امین سواری

پخش ویدیو

آقای رضا نریمیان

پخش ویدیو

آقای محمد حسین معصومی

پخش ویدیو

آقای مجتبی ملک زاده

پخش ویدیو

آقای اشکان کاظمی

کانون پرایس اکشن جبل عاملی

تخصص ما پرورش معامله گر است نه آموزش تحلیلگری