نظرات دانش پذیران دوره سی و پنجم

پخش ویدیو

آقای امیر مهدی امامی

پخش ویدیو

آقای بهنام فرح بخش

پخش ویدیو

آقای فرید هاشمی

پخش ویدیو

آقای حسن حسینی جهانگیر

پخش ویدیو

آقای مهرداد حقی

پخش ویدیو

آقای محمد حسن عبدالله زاده

پخش ویدیو

آقای محمد پازدار

پخش ویدیو

آقای محمد سطوت

پخش ویدیو

آقای مجتبی اقدامی

پخش ویدیو

آقای مرتضی عابدزاده

پخش ویدیو

آقای شاهین رفیعی

پخش ویدیو

آقای شیرزاد عیسی زاده

پخش ویدیو

آقای عدنان نیکنام

کانون پرایس اکشن جبل عاملی

تخصص ما پرورش معامله گر است نه آموزش تحلیلگری