نظرات دانش پذیران دوره چهلم

پخش ویدیو

آقای علی نقیب زاده

پخش ویدیو

آقای حسین قاسمی مقدم

پخش ویدیو

آقای محمد قاسمی مقدم

پخش ویدیو

آقای مسعود روحی

پخش ویدیو

آقای حمید میر غضنفری

پخش ویدیو

آقای محسن بهداروندی

پخش ویدیو

آقای نعمت قاسمی

پخش ویدیو

خانم رقیه جهان کیا

پخش ویدیو

خانم شهلا سلحشور

کانون پرایس اکشن جبل عاملی

تخصص ما پرورش معامله گر است نه آموزش تحلیلگری