شرایط دریافت مدرک MBA ساده تر از قبل شده !

50% هزینه آزمون را آکادمی جبل عاملی پرداخت می کند.

تاریخ آزمون اصلی 2 اردیبهشت 1401 می باشد.