در صورتی که ظرفیت وبینار تکمیل شده است به صفحه اینستاگرام جبل عاملی با آدرس http://instragram.com/bourse_jabalameli مراجعه کنید.