در رسانه ها
پخش ویدیو
مستند دوره مهارت حضوری پرایس اکشن 38 (بهمن 99)

نظرات دانش پژوهان دوره 38

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
مستند دوره مهارت حضوری پرایس اکشن 37 (دی99)

نظرات دانش پژوهان دوره 37

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
مستند دوره مهارت حضوری پرایس اکشن 36 (آذر 99)

نظرات دانش پژوهان دوره 36 (آذر 99)

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
گزارش دوره مهارت حضوری پرایس اکشن 35 (آبان 99)

نظرات دانش پژوهان دوره 35 (آبان 99)

آقای امامی

آقای فرح بخش

آقای رفیعی

نظر آقای هاشمی