♦ ریسک کمتر از بزرگترین ضرر

توضیحات تکمیلی:

در این روش میزان ریسک به نحوی محاسبه می گردد که مقدار ضرر مالی بیش از بزرگ ترین ضرری که تا قبل از این در حساب تجربه شده است نشود.

خب، این خیلی خوب است، معامله گر مطمئن است که اگر به حد ضرر خود پایبند باشد، در صورتی که قیمت به حد ضرر وی رسیده و آن را فعال کند، ضرری که متحمل می شود کوچکتر از بزرگترین ضرری خواهد بود که تا کنون تجربه کرده.

اما این برای همه انواع مدیریت رشد حساب مناسب نیست؛ واضح است حساب هایی که به صورت دوره ای ( ماهانه – فصلی ) سود معاملات از آنها برداشت می شود و مقدار موجودی حساب به میزان ثابت باقی می ماند، این روش برای مدیریت ریسک معاملات کارآمد است.

اما اگر حساب از روش سود مرکب برای رشد موجودی مدیریت شود، یعنی همه سود حاصله در دوره های معین شده از حساب برداشت نشوند، دیگر این مدل از مدیریت ریسک در آن معنا نخواهد داشت، زیرا هیچ گاه بزرگترین ضرر حساب با موجودی مثلا 60 هزار دلار با بزرگترین ضرر یک حساب با موجودی 100 هزار دلار برابر نخواهد بود.

پس تا زمانی این مدل مدیریت ریسک مفید است که موجودی حساب همیشه از طریق برداشت کامل سود های حاصله به مقدار ثابتی باقی بماند، نه این که از طریق رشد سود مرکب، موجودی افزایش یابد.

ماشین حساب هوشمند ارزیابی میزان ریسک بر پایه پلن ریسک کمتر از بزرگترین ضرر
سوالی داری شمارتو بده تماس می گیریم😉